Obchodní Podmínky

Podmínky pro poskytování služeb Shoptet doplňku

Tyto Podmínky se spolu s přílohami uplatňují pro všechny Služby poskytované firmou SAIMON, s.r.o.

Podmínkou pro využívání Služeb poskytovaných firmou SAIMON, s.r.o. je seznámení se s obsahem Podmínek.

Zákazníkem může být výhradně podnikatel. Zákazník ujišťuje, že předmět Služeb má pro něj profesionální charakter, který vyplývá přímo z předmětu jím vykonávané podnikatelské činnosti.

1. Definice

1.1Klient - Klient této Smlouvy, který využívá Služeb Poskytovatele;

1.2Zákazník - Návštěvník E-shopu Klienta;

1.3Poskytovatel - SAIMON, s.r.o. se sídlem: Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00, Praha 1

1.4SAIMON - Poskytovatel;

1.5E-shop - Internetový obchod, stránka nebo aplikace patřící Klientovi, které se týká Smlouva;

1.6Systém - Software vytvořený firmou SAIMON, který umožňuje poskytování Služeb;

1.7Služby - Služby poskytované firmou SAIMON;

1.8Tarif - Klientem a Poskytovatelem smluvený rozsah funkcí Služeb, které může Klient využívat za smluvenou odměnu náležící Poskytovateli;

1.9Ceník - Dokument, který určuje odměny za Služby poskytované Poskytovatelem;

1.10Skripty - Kódy v programovacím jazyce nezbytné pro poskytování Služeb v rámci vybraného Tarifu, které jsou určeny k nainstalování do kódu E-shopu;

1.11Helpdesk - Služba informační podpora ze strany firmy SAIMON v případě, že dojde k Poruše nahlášené Klientem;

1.12Doporučování produktů - Služba zobrazující Widgety s Produkty Klienta na E-shopu s cílem zvýšit interakce Zákazníků s E-shopem;

1.13Vyhledávání - Služba zobrazující výsledky vyhledávání na dotazy Zákazníků na E-shopu;

1.14Integrace - Služba poskytovaná pro integraci Systému do E-shopu;

1.15Integrator - Subjekt vykonávající Integraci, může a nemusí být shodný s Poskytovatelem;

1.16Marketingová a IT podpora - Doplňková služba poskytovaná firmou SAIMON díky které jsou realizovány změny Systému na objednávku Klienta nad rámec Tarifu;

1.17Porucha - Kritická chyba, která znemožňuje užívání funkcí Systému Zákazníky;

1.18Chyba - Chyba, která se týká omezené části Systému a přes kterou jde systém Zákazníky dále užívat;

1.19Požadavek - Zpráva zaslaná Klientem za účelem objednání či konzultace Marketingové a IT podpory;

1.20Widget - Rámeček s doporučením

1.21Produkty Klienta - Seznam produktů Klienta vedený v Systému, které jsou používány ve Službách, zejména jsou zobrazovány Zákazníkům na E-shopu;

1.22Zobrazení Widgetu - Jedno zobrazení Widgetu návštěvníkem E-shopu při načtení stránky E-shopu, při kterém se použije Doporučování produktů;

1.23Použití vyhledávání - Jedno použití Vyhledávání zákazníkem E-shopu;

1.24Report použití - Měsíční report dostupný Klientovi s celkovým součtem Zobrazení Widgetů a celkovým součtem Použití vyhledávání;

1.25Vyúčtování - Měsíční souhrn odměn náležících Poskytovateli za Služby využívané Klientem podle smluveného Tarifu použití pro daný měsíc;

2. Objednání služby

2.1 Subjekt, který má zájem využít Služby SAIMON, může: (i) aktivovat doplněk na této adrese; (ii) kontaktovat zástupce SAIMON za účelem sjednání podmínek využívání vybraných Služeb.

2.2V momentě nainstalování Doplňku SAIMON běží 14-ti denní zkušební doba a pokud nedojde k odinstalování doplňku během zkušební doby, doplněk je schválen Zákazníkem a firmou SAIMON s.r.o., je mezi oběma stranami uzavřena Smlouva.

2.3Smlouva může být uzavřena rovněž jiným způsobem, který bude sjednán mezi zástupcem SAIMON s.r.o. a Zákazníkem.

3. Tarif

3.1Ve chvíli uzavření Smlouvy SAIMON poskytuje Zákazníkovi přístup dle zvoleného Tarifu k využívání Služeb po dobu trvání Smlouvy a v rozsahu funkcionalit vyplývajících z Tarifu zvoleného Zákazníkem.

3.2Zákazník není oprávněn: (i) upravovat, adaptovat, překládat ani vytvářet díla odvozená ze softwaru nebo součástí softwaru založených na Skriptu nebo Systému; (ii) používat funkcionality, které nejsou zahrnuty do vybraného Tarifu; (iii) provádět zpětný inženýring, přehrávat zdrojový kód, dekompilovat, demontovat nebo provádět jiné úkony směřující k odhalení zdrojového kódu Systému nebo Skriptů; (iv) v plném rozsahu nebo jen částečně převádět jakákoliv práva k využívání Tarifu; (v) modifikovat, kopírovat nebo převádět Skripty a Systém.

3.3Podmínky týkající se využívání Tarifu se uplatňují na všechny opravné verze, záplaty, odvozeniny, aktualizace i upgrady, které může Zákazník využívat v rámci Smlouvy.

3.4V případě porušení kteréhokoliv ustanovení tohoto paragrafu Zákazníkem si SAIMON vyhrazuje právo uložit smluvní pokutu za každé takové porušení ve výši 100 000 Kč. SAIMON je oprávněn vymáhat odškodnění přesahující výši vyhrazené smluvní pokuty.

4. Hlášení Poruch

4.1Klient má povinnost hlásit Poskytovateli vzniklou Poruchu a Chybu (dále jen Závadu) na e-mailovou adresu: support@saimon.cz. Oznámení musí obsahovat podrobný popis Závady, čas kdy k Závadě došlo, snímky obrazovky, na kterých je Závada, URL odkaz na stránku E-shopu, kde se Závada vyskytuje a údaje kontaktní osoby na straně Klienta, která disponuje technickými a faktickými znalostmi týkajícími se Závady, která bude SAIMON podporovat při odstraňování Závady.

4.2SAIMON má povinnost zahájit řešení Poruchy, za kterou nese odpovědnost, ve lhůtě 2 hodin od doručení oznámení v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 4. této Smlouvy.

4.3SAIMON má povinnost zahájit řešení Chybu, za kterou nese odpovědnost, ve lhůtě 24 hodin od doručení oznámení v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 4. této Smlouvy.

5. Doplňkové služby

5.1SAIMON poskytuje doplňkové služby.

5.2Za doplňkové služby jsou považovány mj. nutnost opětovné Integrace, dodatečná Marketingová a IT podpora.

5.3Marketingová a IT podpora je prováděna na objednávku Klienta za účelem zavedení změn a cílených funkcionalit, které vykračují mimo rozsah Tarifu.

5.4Opětovná Integrace se provádí na objednávku Klienta za účelem integrování Služby a Systému s ohledem na např. zásadní technologické změny v Systému nebo nutnost zavedení nových funkcionalit.

5.5Základem pro nacenění doplňkových služeb bude sazba za započatou pracovní hodinu v souladu s Ceníkem.

5.6Klient objednává doplňkové služby pomocí Požadavku zaslaného na email Poskytovatele: support@saimon.cz. SAIMON má povinnost zahájit řešení Požadavku ve lhůtě 5 pracovních dní.

6. Platební podmínky

6.1Jakékoliv finanční plnění pro Poskytovatele je splatné bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele, číslo účtu 2610199298 / 5500 , vedený u Raiffeisenbank.

6.2Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu nebo jiné finanční plnění podle této Smlouvy řádný daňový doklad - fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě a takový daňový doklad (fakturu) doručit Klientovi.

6.3Poskytovatel má právo doručit daňový doklad - fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.

7. Smluvní pokuta a omezení služeb

7.1V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části o více než 30 dní, stanoví Poskytovatel náhradní lhůtu plnění 7 dní ode dne doručení upomínky. Po marném uplynutí náhradní lhůty může Poskytovatel omezit poskytování všech služeb, které jsou předmětem této Smlouvy. Poskytovatel neodpovídá za škody ani jiné újmy tím vzniklé.

7.2Pokud nedojde do 14 dnů po omezení služeb k úhradě, je Poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět s okamžitou platností.

7.3V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Poruchy podle odstavce 4.2 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou započatou hodinu prodlení až do zahájení řešení Poruchy.

7.4V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Chyby podle odstavce 4.3 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou započatou hodinu prodlení až do zahájení řešení Chyby

7.5Výše pokuty a zodpovědnost SAIMON vyplývající ze Smlouvy je omezena na skutečné škody, které Klientovi vzniknou (z náhrady škod je vyloučena škoda v podobě ušlého zisku) a také do výše dvojnásobku průměrné měsíční odměny zaplacené Zákazníkem firmě QuarticOn v posledních 6 měsících.

7.6Případné pokuty budou započteny vůči faktuře v následujícím účetním období.

8. Závěrečná ustanovení

8.1Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

SAIMON s.r.o

IČO: 11971258

DIČ: CZ11971258

Adresa kanceláře

WeWork - DRN

Národní 135/14, 110 00

Praha 1 - Staré město

Potřebujete poradit?

Sledujte nás